web 2.0

Thesis

Note: This page is only in slovak language.

V súčasnej dobe je možné pozorovať veľkú aktivitu v oblasti tzv. bohatých internetových aplikácií (Rich Internet Applications – RIA). Veľké softvérové spoločnosti investujú v tomto segmente do vytvárania vlastných platforiem (Microsoft Silverlight, Adobe Flex, JavaFX).

Otázkou je, ako je možné použiť tieto prístupy pri budovaní podnikových aplikácií a ako sa dajú aplikovať overené architektonické vzory viacvrstvových aplikácií pre platformu Microsoft Silverlight.

1. Prieskum v oblasti RIA, podnikových aplikácií
2. Analyzovať možnosti použiť platformu Microsoft Silverlight a WCF RIA Services pri budovaní podnikových viacvrstvových aplikácií, analyzovať návrhové a architektonické vzory, ktoré je možné použiť,
3. Analyzovať spôsoby použitia s bohatým doménovým modelom
4. Návrh a (čiastočná) implementácia prototypovej aplikácie

Pozrite si
druhú prezentáciu
bakalárskej práce RIA v Podnikových Aplikáciách
úvodnú prezentáciu
k bakalárskej práci RIA v Podnikových Aplikáciách

Doteraz napísané texty práce:

Bakalarska praca – obal (0.1)
0.1 – základ

Bakalarska praca – text (0.9) (vrátene titulnej strany, predhovoru…)
0.9 – práca po čiastočnej revízii školiteľom
0.8 – práca napísaná obsahovo na 95%.
0.6 – písanie o návrhových vzoroch na riešenie závislostí (IoC, DI, SL) a časť kapitoly o demo aplikácii
0.5 – dopísaný text o návrhových vzoroch pre oddelenie prezentácie od modelu (MVC, PM, MVVM)
0.4 – doplnený text o vzoroch pre doménovú logiku aj s ilustračnými diagramami
0.3 – opísanie architektonických vzorov v kapitole o vzoroch; vrátane ilustračných diagramov
0.2 – dopísanie kapitol o RIA; podnikových aplikáciách
0.1 – rozpracované

Zdroje použité v práci

Fowler, Martin. 2002. Patterns of Enterprise Applications Architecture. Boston : Addison-Wesley, 2002. 560 s. ISBN 0-321-12742-0.

Gay, Jonathan. 2001. The History of Flash. Adobe. [Online] 2001. [Dátum: 20. Február 2010].

Chappell, David. 2006. Introducing Windows Presentation Foundation. MSDN. [Online] September 2006. [Dátum: 20. Február 2010].

Jacobs, Sas a De Weggheleire, Koen. 2008. Foundation Flex for Developers. Berkeley : Apress, 2008. s. 3-4. 600 s. ISBN 1-4302-0443-5.

Microsoft Corporation. Silverlight Architecture. MSDN. [Online] [Dátum: 20. Február 2010].
—. XAML Overview. MSDN. [Online] [Dátum: 20. Február 2010].

Patterns&Practices. 2009. .NET Application Architecture Guide. s.l. : Microsoft Corporation, 2009. ISBN 9780735627109.

a ďalšie publikované v kategórii Resources či uvedené v Bibliografii práce.